ACCIDENTS : de arbeidsongevallenverzekering

De verzekering tegen arbeidsongevallen is wettelijk verplicht en beschermt u en uw medewerkers. Daarnaast vormt een bijkomende bescherming van uw personeel een interessant extralegaal voordeel om uw personeel extra te motiveren en aan uw bedrijf te binden. Zowel voor u, als voor uw medewerkers, is dit vaak voordeliger dan een bruto loonsverhoging.

De basiswaarborg vergoedt de bedienden en arbeiders van uw onderneming voor de letsels die ze oplopen bij een ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.

Het zijn echter de aanvullende waarborgen die deze verzekering echt interessant maken voor u en voor uw medewerkers:

Excedent – Wet: In de wet op de arbeidsongevallen werd een loonplafond vastgelegd, waardoor uw belangrijke personeelsleden die doorgaans meer verdienen, een belangrijk inkomensverlies hebben na een arbeidsongeval. Deze extralegale verzekering maakt het mogelijk om ook het bovenwettelijk deel van de bezoldiging te dekken.

Privéleven: vergoedt ongevallen in het privéleven op dezelfde manier als een arbeidsongeval. Een werknemer die het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens zijn privéleven valt in principe terug op de uitkeringen van het ziekenfonds, die veel lager zijn dan het laatste loon. Met de verzekering Privéleven wordt die beperkte tussenkomst van de sociale zekerheid aangevuld.

Verzekering Gewaarborgd loon: waarborgt de terugbetaling van het gewaarborgd loon dat de werkgever verschuldigd is aan de verzekerde werknemer na een arbeidsongeval. Ze dekt het verschil tussen het normale loon van de getroffen werknemer en de vergoeding die voor dezelfde periode wordt uitgekeerd door de arbeidsongevallenverzekering (90% van het basisloon). De verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid kunnen eveneens vergoed worden.

24u/24: met deze verzekering worden ook de personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwet (bv. zelfstandigen, beheerders, zaakvoerders, vrije beroepen, …) vergoed voor ongevallen tijdens de uitoefening van hun beroep én tijdens hun privéleven (24u/24-dekking).

De belangrijkste voordelen van de waarborg Accidents zijn:

• Met de interessante keuzewaarborgen kunt u uw werknemers een bijkomend extralegaal voordeel bieden.
• Bijkomende waarborgen zoals Excedent-Wet en Privéleven zijn doorgaans interessanter dan het toekennen van een loonsverhoging.
• Verscheidene keuzemogelijkheden voor het bovenwettelijk deel van de bezoldiging.

Download hier onze brochure 'Ideal Business'